Notice: Undefined index: lang in /var/www/vhosts/newsite.nd.co.th/httpdocs/tapma/index.php on line 17 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

  • News
  • News
  • News
ขอเชิญสมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี   2559

ในวันอังคารที่   15  มีนาคม   2559   เวลา   11.30 – 16.30  น. ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค
ซึ่งท่านจะได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคมฯ  และยังได้ up date ข้อมูล  ข่าวสาร 
ทั้งด้านภาวะเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติ์ และมากความรู้  ความสามารถ  อาทิเช่น
                                           
 ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรี  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย   (TDRI)

ผศ.ดร.อัทธ์  พิศาลวานิช ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 
ท่านผู้สนใจสามารถกรอกแบบตอบรับที่แนบมานี้  ส่งมายังสมาคมฯ  ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2559

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  มณฤนัญ  / สุริชา    หมายเลขโทรศัพท์   02-286-9166-7

03-01-2016 Post by TAPMA